필리핀노래

페이지 정보

profile_image
작성자로스터리정 조회 3회 작성일 2021-04-14 08:05:20 댓글 0

본문

가요, Anak 아낙 - 필리핀 노래, 가수 프레디 아길라 Freddie Aguilar, 반복듣기, 필리핀어 타가로그 한글 번역, 가사첨부,

,

프레드 아길라 - 아낙 anak

Anak 아낙 - 필리핀 노래, 가수 프레디 아길라 Freddie Aguilar,

Nu'ng isilang ka sa mundong ito
눙 이시리랑 까 사 문동 이토
Laking tuwa ng magulang mo
라킹 투와 낭 마굴랑 모
At ang kamay nila, ang iyong ilaw
앗 앙 카마이 닐라 앙 이용 일라우

At ang nanay at tatay mo'y
앗 앙 나나이 앗 타타이 모이
'Di malaman ang gagawin
디 말라만 앙 가가윈
Minamasdan pati pagtulog mo.
미나마스단 파티 팍툴록 모

At sa gabi'y napupuyat
앗 사 가비 나푸푸얏
ang iyong nanay
앙 이용 나나이
Sa pagtimpla ng gatas mo
사 팡팀플라 낭 가타스 모

At sa umaga nama'y kalong
앗 사 우마가 나마이 칼롱
ka ng iyong amang
카 낭 이용 아망
Tuwang-tuwa sa iyo.
투왕 투와 사 이요

Ngayon ng malaki ka na
응아욘 낭 말라키 카 나
Nais mo'y maging malaya
나이스 모이 마깅 말라야
'Di man sila payag
디 만 실라 파양
walang magagawa
왈랑 마가가와

Ikaw nga ay biglang nagbago
이카우 낭아 야 빅랑 낭바고
Naging matigas ang iyong ulo
나깅 마티가스 앙 이용 울로
At ang payo nila'y sinuway mo.
앗 앙 파요 닐라이 시누웨이 모

Di mo man lang inisip na
디 모 만 랑 인십 나
Ang kanilang ginagawa'y
앙 카닐랑 기나가와이
para sa iyo '
파라 사 이요

Pagkat ang nais
파캇 앙 나이스
mo'y masunod ang layaw mo
모이 마수놋 앙 라야우 모
"Di mo sila pinapansin.
디 모 실라 피나판신

Nagdaan pa ang mga araw
낙다안 파 앙 망아 아라우
At ang landas mo'y naligaw
앗 앙 란다스 모이 날리가우
Ikaw ay nalulong
이까우 아이 날룰롱
sa masamang bisyo
사 마사망 비쇼

At ang una mong nilapitan
앗 앙 우나 몽 닐라피탄
Ang iyong inang lumuluha
앙 이용 이낭 루물루하
At ang tanong "Anak,
앗 앙 타농 아낙
ba't ka nagkaganyan?"
밧 카 낭까가얀

At ang iyong mga mata'y biglang
앗 앙 이용 망아 마타이 빅랑
lumuha ng di mo napapansin
루무하 낭 디 모 나파판신

Pagsisisi at sa isip mo'y
팡시시시 앗 사 이십 모이
nalaman mong
날라만 몽
Ikaw'y nagkamali.
이까우이 낭까마리

Pagsisisi at sa isip
팡시시시 앗 사 이십
mo'y nalaman mong
모이 날라만 몽
Ikaw'y nagkamali.
이까우이 낭까마리

Pagsisisi at sa isip
팡시시시 앗 사 이십
mo'y nalaman mong
모이 날라만 몽
Ikaw'y nagkamali.
이까우이 낭까마리

☆ 영어 버전
Anak(아낙)

When you were born into this world
네가 이 세상에 태어났을 때

Your mom and dad saw a dream fulfilled
엄마와 아빠는 꿈이 이루어지는걸 보았어

Dream come true
우리의 꿈이 실현된거야

The answer to their prayers
우리의 기도에 대한 응답이었지

You were to them a special child
넌 우리에겐 너무도 소중한 아이였지

Gave 'em joy every time you smiled
네가 방긋 웃을 때마다 우린 기뻐했고

Each time you cried
네가 울 때마다

They're at your side to care
우린 네곁을 떠나지 않았어

Child, you don't know
아들아 넌 모를거야

You'll never know how far they'd go
우린 아무리 먼 길도 갈 수 있다는걸..

To give you all their love can give
우리가 너에게 줄 수 있는 사랑을 위해서는...

To see you through and God it's true
신에 맹세코 너를 끝까지 돌봐주기 위해서...

They'd die for you, if they must,
우리가 해야 한다면 너를 위해서는

to see you here
죽음도 마다하지 않을거라는것을..

How many seasons came and went
계절이 여러번 바뀌고

So many years have now been spent
벌써 많은 세월이 흘러 지나갔어

For time ran fast
시간이 너무도 빨리 지나가 버린거지

And now at last you're strong
이제 넌 어느새 다 자라버렸구나

Now what has gotten over you
무엇이 널 그렇게 변하게 했는지

You seem to hate your parents too
넌 우리를 떠나고 싶어하는 것 같구나

Do speak out your mind
큰소리로 네마음을 말해보렴

Why do you find them wrong
우리가 너에게 뭘 잘못했는지 말야

And now your path has gone astray
넌 어느새 나쁜 길로 접어 들었구나

Child you ain't sure
아들아 넌 망설이고 있어

what to do or say
무엇을 무슨 말을 해야 할지를 말야

You're so alone
넌 너무도 외로운거야

No friends are on your side
네 옆엔 친구 하나 없는거지

And child you now break down in tears
아들아 넌 지금 후회의 눈물을 흘리고 있지

Let them drive away your fears
우리가 너의 외로움을 덜어 주련다

Where must you go
네가 가야 하는 곳이 어디이든지

Their arms stay open wide
우리는 항상 문을 열고 너를 기다리고 있단다


,
구독해주세요
감사합니다

,

,

[캐치티니핑] 티니핑송 풀영상 최초공개 |티니핑TV

방영정보
매주 목요일 오후 5시15분 KBS2 에서 만나요!

함께 부르면 더! 신나는 티니핑송

#캐치티니핑 #티니핑송

노래: #이정은

-가사-

(후렴)
빛나는 마법을 보여줘 (캐치 캐치)
예쁜 마음을 모아 티니핑 타임
티니티니핑 (티티)티니티니핑
(티티)티니티니핑 캐치캐치 티니핑

(1절)
사랑해 하츄핑 용기를 줘 아자핑
희망의 차차핑 올바른 바로핑
즐거워 라라핑 행복의 해핑
개구쟁이 키키핑 애교가득 아잉핑

부끄부끄 부끄핑 뜨거운 승부 부투핑
덤벙대는 깜빡핑 상상력의 띠용핑
그렁그렁 주르핑 귀차나 차나핑

(후렴)
빛나는 마법을 보여줘 (캐치 캐치)
예쁜 마음을 모아 티니핑 타임
티니티니핑 (티티)티니티니핑
(티티)티니티니핑 캐치캐치 티니핑

(2절) 따라쟁이 따라핑 날사랑해 나르핑
겁쟁이 무셔핑 질투쟁이 투투핑
친절한 차캐핑 수다쟁이 떠벌핑
욕심쟁이 다조핑 다혈질 화나핑

싫어싫어 시러핑 첫눈에 반해 바네핑
춥다 추워 덜덜핑 예술적인 그림핑
뭐든지들어 무거핑 거꾸로 꺼꿀핑

(후렴)
빛나는 마법을 보여줘 (캐치 캐치)
예쁜 마음을 모아 티니핑 타임
티니티니핑 (티티)티니티니핑
(티티)티니티니핑 캐치캐치 티니핑

(3절)
스피드 씽씽핑 아기좋아 베베핑
꿈을 보는 코자핑 친해지자 딱풀핑
궁금해 모야핑 변신의 또까핑
꽃이좋아 플라핑 장난감의 토이핑

형제노라 노리핑 의기소침 아휴핑
공부하자 똑똑핑 얼음 꽁꽁 꽁꽁핑
찌릿짜릿 찌릿핑 혼자가 좋아 홀로핑
엉망진창 악동핑

(후렴)
빛나는 마법을 보여줘 (캐치 캐치)
예쁜 마음을 모아 티니핑 타임


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
⭐삼지애니⭐ 공식 유튜브 채널을 구독해주세요!
▼Click Here To Subscribe▼

[키즈팡|KidsPangTV]
https://www.youtube.com/user/3dsamg
[미니팡|MinPangTV]
https://www.youtube.com/channel/UCDuoZoikGpBAlX4BZBDdGtw
[미니특공대TV]
https://www.youtube.com/channel/UCx4IY_sYVTL6RQu30Cprm8A
[레이디버그TV]
https://www.youtube.com/channel/UCIbRieQoLhVIkHHMEQo906A

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ikaw - Yeng Constantino (Music Video)

Watch the official music video of "Ikaw" by Yeng Constantino!

Words, Music \u0026 All Vocals performed by Yeng Constantino
Vocal Production \u0026 Arrangement by Jonathan Manalo
Musical Arrangement by Ria Villena-Osorio
Sound Engineer by Dante Tañedo
Produced by Ria Villena-Osorio, Yeng Constantino \u0026 Jonathan Manalo
Published by Star Songs, Inc.

MUSIC VIDEO PRODUCTION:
Directed by Cristhian Escolano
kmproductions2014@gmail.com
Edited by: Cristhian Escolano
KM Productions
Singapore team
Benedict Mariategue
Cristhian Escolano

Subscribe to the Star Music channel! -
http://bit.ly/StarMusicChannel
Visit our official website!
http://starmusic.abs-cbn.com

Connect with us in our Social pages:
Facebook: https://www.facebook.com/starmusicph
Twitter: https://twitter.com/starrecordsph
Instagram: http://instagram.com/starmusicph

Ⓟ\u0026© 2014 STAR RECORDS INC. | YENG CONSTANTINO - IKAW OFFICIAL MUSIC VIDEO

#Ikaw #YengConstantino

... 

#필리핀노래

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

전체 3,438건 1 페이지
게시물 검색
Copyright © www.gpwoman.or.kr. All rights reserved.  Contact : help@oxmail.xyz